Advanced Search

5,000 บาท to 35,000,000 บาท

More Search Options
เราพบ 0 ผลลัพท์ View results
ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

5,000 บาท to 35,000,000 บาท

More Search Options
เราพบ 0 ประกาศ
ผลการค้นหาของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (term of service) 

1.    เราสร้างช่องทางและเพิ่มโอกาสในการขาย/ให้เช่าอสังหาฯ ผ่านทางเวบไซด์ และจัดสรรพื้นที่ในโฆษณาขาย/ให้เช่าอสังหาฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการ บริการนี้เป็นเพียงการให้บริการในรูปแบบโฆษณาขาย/ให้เช่าอสังหาฯ จุง พร็อพเพอร์ตี้ มิได้มีส่วนในการขาย/ให้เช่าอสังหาฯ ตามที่ลงประกาศของเจ้าของข้อมูลและหรือผู้ขายตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์ https://www.findingliving.com

2.    ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า เนื้อหาในประกาศถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการติดต่อซื้อ/เช่า หรือทำธุรกรรมอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ www.Findingliving.com ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลอสังหาฯ โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

3.    ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้กระทำการใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย, การกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.    ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ จุง พร็อพเพอร์ตี้ หรือของสมาชิกท่านอื่น

5.    ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้นำและหรือเผยแพร่ข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเสียดสี ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเท็จ บนเว็บไซต์นี้

6.    บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7.    บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.    เป็นที่ทราบและยอมรับร่วมกันว่า ผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลเยี่ยมชม และ/หรือใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ
บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายการเปรียบเทียบ